ALGEMENE VOORWAARDEN SPEAK LIFE

Gevestigd te Vroomshoop (gemeente Twenterand)

Versie geldig vanaf 14 april 2020

  1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij hierna uitdrukkelijk anders is vermeld, van

toepassing op elk aanbod van Speak Life en op iedere tussen Speak Life en een afnemer tot stand gekomen overeenkomst, ongeacht of sprake is van de koop/afname (en levering) van een product of de afname (en levering) van een dienst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van Speak Life. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. 

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de in deze algemene voorwaarden opgenomen leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Speak Life behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd daarvan te wijzigen. 

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Speak Life erkend.

  1. Offertes; aanbiedingen; contractduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Speak Life zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 

2.2 Speak Life kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is de afnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Speak Life anders aangeeft.

2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Speak Life niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

2.6 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.

2.7 Alle prijzen op de internetsite van Speak Life zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

2.8 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW

2.9 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de afnemer Speak Life derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Speak Life dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

2.10 Speak Life zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.11 Speak Life heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.12 Indien door Speak Life of door Speak Life ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de afnemer of een door de afnemer aangewezen locatie, draagt de afnemer kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 

2.13 Afname van diensten is verplicht op het moment dat deze de afnemer ter beschikking worden gesteld. Indien de afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Speak Life gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de afnemer. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de afnemer over op het moment waarop zaken aan de afnemer ter beschikking staan.

2.14 Speak Life is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

2.15 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Speak Life de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

2.16 De afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Speak Life aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Speak Life worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Speak Life zijn verstrekt, heeft Speak Life het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de afnemer in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de afnemer de gegevens aan Speak Life ter beschikking heeft gesteld. Speak Life is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Speak Life is uitgegaan van door de afnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

2.17 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de afnemer, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Speak Life zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De afnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

2.18 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Speak Life gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Speak Life bevoegde persoon en de afnemer akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Speak Life op en is voor de afnemer geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

2.19 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Speak Life een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

2.20 Indien de afnemer in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Speak Life gehouden is, dan is de afnemer aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Speak Life daardoor direct of indirect ontstaan.

2.21 Indien Speak Life met de afnemer een vaste prijs overeenkomt, dan is Speak Life te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de afnemer in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

2.22 Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de afnemer die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Speak Life 

– alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;

– indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Speak Life rustende verplichting ingevolge de wet; 

– indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;

– of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

  1. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

3.1 Speak Life is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Speak Life ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de afnemer de verplichtingen niet zal nakomen, indien de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de afnemer niet langer van Speak Life kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

3.2 Voorts is Speak Life bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Speak Life kan worden gevergd. 

3.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Speak Life op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Speak Life de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

3.4 Indien Speak Life tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 

3.5 Indien de ontbinding aan de afnemer toerekenbaar is, is Speak Life gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

3.6 Indien de afnemer zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Speak Life gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de afnemer, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

3.7 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de afnemer, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de afnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Speak Life vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Speak Life op de afnemer zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

3.8 Indien de afnemer een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de afnemer in rekening worden gebracht.

  1. Overmacht

4.1 Speak Life is niet aansprakelijk, indien en voor zover zij haar verplichtingen niet kan nakomen ten gevolge van overmacht. 

4.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor risico van Speak Life behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Speak Life alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 

4.3 Speak Life behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Speak Life gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 

4.4 Indien Speak Life bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

  1. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een uw gegevens achterlaat op de website van Speak Life, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Speak Life. Speak Life houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens en zal uw gegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming verstrekken aan derden of gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor u uw gegevens aan Speak Life hebt verstrekt. Zie onze Disclaimer en Privacy Policy.

5.2 Speak Life respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens overeenkomstig het bepaalde in onze Privacy Policy. 

5.3 Speak Life maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies aan de hand waarvan u uw gegevens desgewenst van deze lijst kunt verwijderen.

  1. Betaling en incassokosten

6.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, op een door Speak Life aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Speak Life aangegeven. Speak Life is gerechtigd om periodiek te factureren.

6.2 Indien de afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de afnemer van rechtswege in verzuim. De afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

6.3 Speak Life heeft het recht de door afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Speak Life kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de afnemer een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Speak Life kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

6.4 De afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Speak Life verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De afnemer die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

6.5 Indien de afnemer in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer. Het verzuim van de afnemer die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere opdrachtgever), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Speak Life echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de afnemer geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke opdrachtgever), komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de afnemer worden verhaald. De afnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

  1. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Eigendom van alle door Speak Life aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Speak Life zolang de afnemer de vorderingen van Speak Life uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Speak Life wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

7.2 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

7.3 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Speak Life of een door Speak Life aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Speak Life haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

7.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Speak Life of een door Speak Life aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Speak Life haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

7.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Speak Life zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

7.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Speak Life.

  1. Garantie en conformiteit

8.1 Speak Life staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

8.2 Een door Speak Life, fabrikant, leverancier of importeur als garantie aangeboden regeling doet niet af aan de rechten en vorderingen die de afnemer ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens Speak Life kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst.

8.3 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Speak Life) deze gebreken binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk aan Speak Life te melden.

8.4 Indien klachten van de afnemer door Speak Life gegrond worden bevonden, zal Speak Life de geleverde zaken naar keuze van de afnemer kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van Speak Life bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Speak Life) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Speak Life gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Speak Life voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, alsook vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

8.5 Speak Life is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daaraan grenzende (bewuste) roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

8.6 Deze garantie geldt niet indien:
  A) en zolang de afnemer jegens Speak Life in gebreke is;
  B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden  
  heeft laten repareren/of bewerken;
  C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins
  onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Speak Life en/of
  gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

  1. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen etc. (o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc.) op de internetsite van Speak Life gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot betaling van schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

  1. Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 

10.2 Geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Speak Life en afnemer, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo, tenzij Speak Life er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan de rechtbank binnen het arrondissement waarin de afnemer woonachtig is.

10.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Winkelwagen
Stuur bericht
1
Meer weten?
Hey! Stuur me gerust een berichtje als je meer wilt weten of vragen hebt.